Wilt u frisse, schone lucht en meer welzijn?

Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u in het gedeelte ‘Opmerking over de verantwoordelijke instantie’ in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan b.v. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment in de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over gegevensbescherming.

Analytics en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Alles inclusief

De aanbieder is ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, eigenaar René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (hierna All-Inkl). Details zijn te vinden in het privacybeleid van All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Het gebruik van All-Inkl is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. Wij hebben een legitiem belang om ervoor te zorgen dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker vereist (bijv. B. Vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat we de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

gegevensbescherming

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

NANODRON GmbH
Eisenbahnstr. 25
75179 Pforzheim

Telefoon: +49 (0) 72 31 – 781 07 80
E-mail: info@nanodron.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); In het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG, of artikel 9, lid 2, onder verlicht. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw apparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c AVG. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Ontvangers van persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken wij samen met diverse externe instanties. In sommige gevallen is het ook nodig om persoonsgegevens aan deze externe instanties door te geven. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan externe instanties als dit nodig is om een overeenkomst uit te voeren, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld gegevens doorgeven aan de belastingdienst), als wij een gerechtvaardigd belang hebben conform artikel 6 lid 1 lit f DSGVO bij de overdracht of als een andere rechtsgrond de gegevensoverdracht toestaat. Bij het gebruik van orderverwerkers geven wij de persoonsgegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig orderverwerkingscontract. Bij gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkersovereenkomst gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LITER. E OF F AVG HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE VOORWAARDEN. DE TOEPASSELIJKE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANWIJZEN DIE BOVENDIEN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEID TEGEN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEID OF DE VERWERKING IS VOOR HET DOEL VAN HET UITVOEREN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG VOLGENS ARTIKEL 21 (1) AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 (2) AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar ze hun gewone verblijfplaats hebben, waar ze werken of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd eventuele andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat deze worden verwijderd.
  • Als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar heeft ingediend, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er na het afsluiten van een betaald contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties met gangbare betaalmethoden (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen de betaalgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails, wordt verzonden.

4. Gegevensverzameling op deze website

Koekjes

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine datapakketjes en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

Cookies kunnen van ons komen (first-party cookies) of van externe bedrijven (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie mogelijk van bepaalde diensten van externe bedrijven binnen websites (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies). Artikel 6, lid 1, onder f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming plaats (art. 6 lid 1 lit. a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, leest u in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Toestemming met Borlabs-cookie

Onze website maakt gebruik van Borlabs Cookie-toestemmingstechnologie om uw toestemming te verkrijgen om bepaalde cookies in uw browser op te slaan of om bepaalde technologieën te gebruiken en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemming of de intrekking van deze toestemming wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf te verwijderen of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking door Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

De Borlabs cookie-toestemmingstechnologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter c AVG.

Affiliate partnerprogramma's

Onze website maakt gebruik van cookies om de affiliate-link te herkennen en toe te wijzen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar maken het mogelijk om verkopen toe te schrijven aan een affiliate.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegang verkrijgende computer
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). ) als hierom werd gevraagd; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Vragen per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). ) als hierom werd gevraagd; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de reactiefunctie op deze pagina wordt naast uw reactie ook informatie opgeslagen over het tijdstip waarop de reactie is aangemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam.

Bewaartermijn voor opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website staan totdat de gereageerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen (bijvoorbeeld aanstootgevende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

Legale basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

5. Analysetools en advertenties

Google Tagmanager

Wij gebruiken Google Tagmanager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheren en weergeven van de tools die erdoor zijn geïntegreerd. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat eventueel ook wordt doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het snel en eenvoudig integreren en beheren van verschillende tools op zijn website. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker vereist (bijv. B. Vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een tool waarmee u uw gebruikersgedrag op deze website kunt analyseren. Met Hotjar kunnen wij onder andere: Registreer uw muis- en scrollbewegingen en klikken. Hotjar kan ook bepalen hoe lang je met de muiscursor op een bepaalde plek bent gebleven. Hotjar gebruikt deze informatie om zogenaamde heatmaps te maken, waarmee kan worden bepaald welke websitegebieden de voorkeur hebben van websitebezoekers.

We kunnen ook bepalen hoe lang u op een pagina bent gebleven en wanneer u deze heeft verlaten. We kunnen ook bepalen op welk punt u uw invoer heeft geannuleerd in een contactformulier (zogenaamde conversietrechters).

Daarnaast kan Hotjar gebruikt worden om directe feedback te verkrijgen van websitebezoekers. Deze functie dient om het webaanbod van de website-exploitant te verbeteren.

Hotjar maakt gebruik van technologieën die gebruikersherkenning mogelijk maken met als doel het analyseren van gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of gebruik van apparaatvingerafdrukken).

Indien toestemming is verkregen, wordt hiervan gebruik gemaakt. g.Service uitsluitend op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van deze dienst gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) AVG; De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Hotjar uitschakelen

Als u de gegevensverzameling door Hotjar wilt deactiveren, klikt u op de volgende link en volgt u daar de instructies: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Houd er rekening mee dat het deactiveren van Hotjar voor elke browser of apparaat apart moet gebeuren.

Voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens kunt u het privacybeleid van Hotjar raadplegen via de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat we de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Hierdoor kunnen wij onder andere Ontdek wanneer welke paginaweergaven zijn gemaakt en uit welke regio ze komen. Daarnaast verzamelen wij verschillende logbestanden (bijvoorbeeld IP-adres, referrer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen we meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijvoorbeeld klikken, aankopen etc.).

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker vereist (bijv. B. Vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Bij de analyse met Matomo maken wij gebruik van IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

Hosten

Wij hosten Matomo bij de volgende externe provider:

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, eigenaar René Münnich
Hoofdstraat 68
02742 Friedersdorf

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat we de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Google-advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de op Google beschikbare gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als websitebeheerders kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige klikken hebben geleid.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks En https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Remarketing van Google Ads

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om hen vervolgens op interesses gebaseerde advertenties weer te geven in het Google-advertentienetwerk (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Ads Remarketing aangemaakte advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de cross-device-functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op het ene apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook op een ander apparaat (bijvoorbeeld tablet of pc) worden weergegeven.

Als u een Google-account heeft, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Doelgroepvorming met klantenvergelijking

Voor het aanmaken van doelgroepen maken wij onder andere gebruik van klantmatching uit Google Ads Remarketing. Wij dragen bepaalde klantgegevens (bijvoorbeeld e-mailadressen) van onze klantenlijsten over aan Google. Als de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en zijn ingelogd op hun Google-account, krijgen zij passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijvoorbeeld op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

Conversies bijhouden van Google

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Wij kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. We leren het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google maakt zelf gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over het bijhouden van conversies door Google vindt u in de gegevensbeschermingsregels van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Metapixel (voorheen Facebook-pixel)

Deze website maakt gebruik van bezoekersactiepixels van Facebook/Meta om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) kan gebruiken. Hierdoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook mogelijk maken. Als exploitant van de site hebben wij geen invloed op dit gegevensgebruik.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

We gebruiken de geavanceerde matchingfunctie binnen de metapixels.

Dankzij geavanceerde matching kunnen wij verschillende soorten gegevens (bijvoorbeeld woonplaats, staat, postcode, gehashte e-mailadressen, namen, geslacht, geboortedatum of telefoonnummer) van onze klanten en prospects die wij via onze website verzamelen, delen met Meta ( Facebook). Door deze activatie kunnen wij onze advertentiecampagnes op Facebook nog nauwkeuriger afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen. Bovendien verbetert geavanceerde matching de attributie van websiteconversies en breidt het aangepaste doelgroepen uit.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking die Facebook na het doorsturen uitvoert, valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst kunt u vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijvoorbeeld verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u bij ons uw rechten als betrokkene doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum En https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' gebruiken in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook-conversie-API

We hebben Facebook Conversion API op deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Met de Facebook Conversion API kunnen we de interacties van websitebezoekers met onze website registreren en doorgeven aan Facebook om de advertentieprestaties op Facebook te verbeteren.

Voor dit doeleinde worden met name het tijdstip van toegang, de bezochte website, uw IP-adres en uw user-agent en andere specifieke gegevens (bijvoorbeeld gekochte producten, waarde van het winkelwagentje en valuta) geregistreerd. Een compleet overzicht van de data die verzameld kunnen worden vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking die Facebook na het doorsturen uitvoert, valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst kunt u vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijvoorbeeld verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u bij ons uw rechten als betrokkene doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum En https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Aangepaste Facebook-doelgroepen

Wij maken gebruik van Facebook Custom Audiences. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze websites en apps bezoekt of gebruikt, onze gratis of betaalde aanbiedingen gebruikt, gegevens naar ons verzendt of interactie heeft met de Facebook-inhoud van ons bedrijf, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens. Als u ons toestemming geeft om Facebook Custom Audiences te gebruiken, sturen wij deze gegevens naar Facebook, die Facebook kan gebruiken om u passende advertenties te tonen. Bovendien kunnen met uw gegevens doelgroepen worden gedefinieerd (lookalike Audiences).

Facebook verwerkt deze gegevens als onze verwerker. Details zijn te vinden in de Facebook-gebruikersovereenkomst: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience En https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

6. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website integreert video's van de YouTube-website. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Deze modus houdt volgens YouTube in dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners uit. Op deze manier brengt YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, een verbinding tot stand met het Google Marketing Network.

Zodra u op deze website een YouTube-video start, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie is onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons onlineaanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

7. E-commerce- en betalingsproviders

Verwerken van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties vast te stellen, te structureren en te wijzigen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om deze in rekening te brengen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b AVG.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele wettelijke bewaartermijnen verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online winkels, detailhandelaren en verzending van goederen

Als u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Alleen de gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen, worden vrijgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, letter b AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Als u uw toestemming heeft gegeven overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a van de AVG, geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling; U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen.

De gegevens worden niet verder verzonden of alleen verzonden als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter b AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Betaaldiensten

Wij integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Als u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsregels van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter b AVG (contractverwerking) en in het belang om het betalingsproces zo soepel, comfortabel en veilig mogelijk te laten verlopen (artikel 6, lid 1, letter f). AVG). Als voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is artikel 6, lid 1, onder a AVG, de wettelijke basis voor gegevensverwerking; De toestemming kan op elk moment in de toekomst worden ingetrokken.

Wij maken op deze website gebruik van de volgende betaaldiensten/betaaldienstverleners:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Streep

De aanbieder voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna “Stripe”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://stripe.com/de/privacy En https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Details hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Stripe via de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Directe bankoverschrijving

De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”). Met behulp van de “Sofortüberweisung”-procedure ontvangen wij in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk aan onze verplichtingen beginnen. Als u de betaalmethode “Sofortüberweisung” heeft gekozen, stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee zij kunnen inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch uw rekeningsaldo en voert de overdracht naar ons uit met behulp van de door u opgegeven TAN. Vervolgens stuurt het ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden automatisch uw verkopen, de kredietlimiet van de roodstand en het bestaan van andere rekeningen en de saldi daarvan gecontroleerd. Naast de PIN en TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Tot uw persoonlijke gegevens behoren uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit ondubbelzinnig vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Details over betalen met directe overboeking vindt u via de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html En https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

De aanbieder van deze betaaldienst is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna “giropay”).

Details vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

nl_NL_formalNL
Scroll naar boven