Искате ли свеж, чист въздух и повече благополучие?

Общи условия за търговия 

§ 1 Валидност, определения на термините

(1) Nanodron GmbH, Eisenbahnstr. 25, 75179 Pforzheim, Германия (наричано по-долу: „ние“ или „Nanodron“) управлява онлайн магазин за стоки на уебсайта https://nanodron.de. Следните общи условия се прилагат за всички услуги между нас и нашите клиенти (наричани по-долу: „клиент“ или „Вие“) във версията, валидна към момента на поръчката, освен ако изрично не е уговорено друго.

(2) „Потребител” по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат отнесени предимно към неговата търговска или независима професионална дейност. „Предприемач“ е физическо или юридическо лице или правоспособно дружество, което при сключване на правна сделка действа при упражняване на своята търговска или независима професионална дейност, като правоспособно дружество е дружество, което е надарено със способността да придобиват права и да поемат задължения.

§ 2 Сключване на договорите, съхранение на текста на договора

(1) Следните разпоредби относно сключването на договора се прилагат за поръчки чрез нашия онлайн магазин на https://nanodron.de.

(2) Нашите продуктови презентации в Интернет са необвързващи и не представляват обвързваща оферта за сключване на договор.

(3) При получаване на поръчка в нашия онлайн магазин се прилагат следните правила: Клиентът изпраща обвързваща договорна оферта чрез успешно завършване на процедурата за поръчка, предоставена в нашия онлайн магазин. Поръчката става в следните стъпки:

  1. Избор на желаните стоки,
  2. Добавяне на продукти чрез щракване върху съответния бутон (напр. „Добавяне в количката“, „Добавяне в пазарската чанта“ или подобен),
  3. Проверка на информацията в пазарската количка,
  4. Извикване на преглед на поръчката чрез щракване върху съответния бутон (напр. „Напред към плащане“, „Продължете към плащане“, „Отидете на преглед на поръчка“ или подобен),
  5. Въвеждане/проверка на адрес и данни за контакт, избор на начин на плащане, потвърждение на общите условия и правилата за анулиране,
  6. Ако договореното качество на стоките се отклонява от обичайното им качество и условия на употреба, потвърждение на отрицателно споразумение за качество,
  7. Завършете поръчката, като кликнете върху бутона „Купете сега“. Това представлява вашата обвързваща поръчка.
  8. Договорът е сключен, когато получите потвърждение на поръчката от нас на посочения имейл адрес в рамките на три работни дни.

(4) Ако договорът е сключен, договорът е с Nanodron GmbH, Eisenbahnstr. 25, 75179 Пфорцхайм, Германия.

(5) Преди поръчка данните за договора могат да бъдат разпечатани или запазени по електронен път чрез функцията за печат на браузъра. Обработката на поръчката и предаването на цялата информация, необходима във връзка със сключването на договора, по-специално данните за поръчката, общите условия и правилата за анулиране, се извършва чрез имейл, след като сте направили поръчката, частично автоматично . Не запазваме текста на договора след сключване на договора.

(6) Грешките при въвеждане могат да бъдат коригирани с помощта на обичайните функции на клавиатурата, мишката и браузъра (напр. „бутона за връщане назад“ на браузъра). Те също могат да бъдат коригирани чрез преждевременно отмяна на процеса на поръчка, затваряне на прозореца на браузъра и повторение на процеса.

(7) Обработката на поръчката и предаването на цялата необходима информация във връзка със сключването на договора е частично автоматизирано чрез имейл. Следователно трябва да се уверите, че имейл адресът, който ни предоставяте, е правилен, че получаването на имейли е технически осигурено и по-специално, че не е възпрепятствано от филтри за СПАМ.

§ 3 Предмет на поръчката и съществени характеристики на продуктите

(1) Предмет на договора в нашия онлайн магазин е:

  1. Продажбата на стоки. Можете да намерите конкретните предлагани стоки на нашите страници със статии.

(2) Съществените характеристики на стоките могат да бъдат намерени в описанието на артикула. Ако договореното качество на стоките се отклонява от обичайното им качество и условия на употреба, това ще бъде изрично посочено в описанието на артикула (отрицателно споразумение за качество). Доколкото клиентът е дал изричното си съгласие за отрицателното отклонение в качеството, това определя предмета на договора.

§ 4 Цени, разходи за транспорт и доставка

(1) Цените, посочени в съответните оферти, както и разходите за доставка са общи цени и включват всички ценови компоненти, включително всички приложими данъци.

(2) Съответната покупна цена трябва да бъде платена преди доставката на продукта (авансово плащане), освен ако изрично не предложим покупка по сметка. Начините на плащане, с които разполагате, са показани под съответно обозначен бутон в онлайн магазина или в съответната оферта. Освен ако не е посочено друго за отделните методи на плащане, исканията за плащане са дължими за плащане незабавно.

(3) В допълнение към посочените цени, за доставката на продуктите могат да се прилагат разходи за доставка, освен ако съответният артикул не е показан като свободен от разходите за доставка. Разходите за доставка ще ви бъдат ясно съобщени в офертите, ако е приложимо в системата на пазарската количка и в прегледа на поръчката.

(4) Освен ако изрично не е посочено друго в описанието на продукта, всички предлагани продукти са готови за незабавно изпращане (време за доставка: 2-5 работни дни след получаване на плащането).

(5) Прилагат се следните ограничения за района на доставка: Доставката се извършва в следните държави: Германия.

§ 5 Право на задържане, запазване на правото на собственост

(1) Можете да упражните право на задържане само ако се отнася до искове от едно и също договорно отношение.

(2) Стоките остават наша собственост до пълното изплащане на покупната цена.

§ 6 Право на отказ

Като потребител имате право на отказ. Това зависи от нашите Право на отказ.

§ 7 Договорен език

Като договорен език ще се предлага изключително немски.

§ 8 Отговорност

(1) При спазване на следните изключения, нашата отговорност за нарушения на договорни задължения и непозволени действия е ограничена до умисъл или груба небрежност.

(2) Ние носим неограничена отговорност в случай на лека небрежност в случай на нараняване на живот, тяло или здраве или в случай на нарушение на съществено договорно задължение. Ако сме в забава с услугата поради лека небрежност, ако услугата е станала невъзможна или ако сме нарушили съществено договорно задължение, отговорността за произтичащите имуществени и финансови загуби се поема от щети, които обикновено са предвидими в договора ограничен. Съществено договорно задължение е това, чието изпълнение прави възможно правилното изпълнение на договора на първо място, чието нарушение застрашава постигането на целта на договора и на чието спазване можете редовно да разчитате. Това включва по-специално нашето задължение да предприемем действия и да изпълним дължимата по договор услуга, която е описана в раздел 3.

§ 9 Гаранция

(1) Гаранцията се основава на законовите разпоредби.

(2) За предприемачи гаранционният срок за доставените артикули е 12 месеца.

(3) Като потребител, вие сте помолени незабавно да проверите артикула/цифровите стоки или предоставената услуга при изпълнение на договора за цялост, очевидни дефекти и транспортни щети и да уведомите нас и спедитора за всички оплаквания възможно най-бързо . Ако не се съобразите с това, това разбира се няма да има ефект върху вашите законови гаранционни искове.

§ 10 Заключителни разпоредби/разрешаване на спорове

(1) Прилага се германското законодателство. За потребителите този избор на закон се прилага само до степента, в която защитата, предоставена от повелителните разпоредби на закона на страната на обичайното местопребиваване на потребителя, не е оттеглена (принцип на благоприятстване).

(2) Разпоредбите на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки изрично не се прилагат.

(3) Ако клиентът е търговец, публичноправно юридическо лице или специален публичноправен фонд, за всички спорове, произтичащи от договорни отношения между клиента и доставчика, е подсъдно седалището на доставчика.

(4) Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (OS), която можете да намерите на https://ec.europa.eu/consumers/odr намирам. Ние нито сме задължени, нито желаем да участваме в процедура за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

bg_BGBG
Превъртете до върха